การสอบประจำปี งป. 2557
อันของสูงแม้นปองต้องจิต ถ้าไม่คิดปีนป่ายจะได้ฤา ***** อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ***** อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา บัณฑิตย่อมฝึกตน
กองทัพเรือ | สมาชิก ทร.| สพ.ทร. | สมาชิก สพ.ทร. |
    
แผนกกำลังพล บก.สพ.ทร. โทร. 038-436909, 63014-6
รายละเอียดการสอบประจำปีงบประมาณ 2557
สอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศ เป็น นาวาตรี และ นาวาโท งป.57             

 

     ประกาศ กพ.ทร. เรื่อง การสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗   

     สายวิทยาการ สพ.ทร.  

     สายวิทยาการ สบ.ทร.                 

     สายวิทยาการ ขส.ทร.                 

     สายวิทยาการ ชย.ทร.                 

     สายวิทยาการ กร.ทร.                 

     สายวิทยาการ พธ.ทร.                 

     สายวิทยาการ กง.ทร.                 

     สายวิทยาการ อล.ทร.                 

     สายวิทยาการ อร.                 

 

สอบแข่งขันจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน งป.57

 

      ผลการสอบแข่งขันจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน สพ.ทร. ประจำปี งป.๕๗    

      สายวิทยาการ สพ.ทร.

      สายวิทยาการ สบ.ทร.

      สายวิทยาการ ขส.ทร.

      สายวิทยาการ ชย.ทร.

      สายวิทยาการ พธ.ทร.

 

กรมสรรพาวุธทหารเรือ
๑๔๓ หมู่ ๘ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ๒๐๑๘๐ โทร. ๐ ๒๔๖๖ ๑๑๘๐ ต่อ ๖๓๐๐๙, ๖๓๐๑๐
e-mail : ordndept@navy.mi.th