โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 1
กองบังคับการ
แผนกเรดาร์ระบบอาวุธ
แผนกออปทรอนิกส์ระบบอาวุธ
แผนกควบคุมระบบอาวุธ
แผนกควบคุมอาวุธใต้น้ำ
แผนกอุปกรณ์ไฟฟ้าอาวุธ

หมายเลขโทรศัพท์
- 78516
- 78517แผนกควบคุมระบบอาวุธ
โรงงานไฟฟ้าอาวุธที่ 1 กฟอ.ศซส.สพ.ทร.

..... ผู้บังคับบัญชา

น.ท.ทวีศักดิ์ ทองนาค
หัวหน้าแผนกควบคุมระบบอาวุธ


น.ต.สิทธิชัย มาลามาศ
นายช่างแผนกควบคุมระบบอาวุธ


น.ต.อำนวย รสจันทร์วงษ์
นายช่างแผนกควบคุมระบบอาวุธ
ภารกิจหน้าที่
มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ
ระบบควบคุมปืน และระบบควบคุมอาวุธปล่อยนำวิถี


จัดทำโดย ฝ่ายสารสนเทศ กองโรงงานไฟฟ้าอาวุธ ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ โทรศัพท์ : 78516 - 17